Babarkat Hai Woh Khuda Jiss ki Zaat Tak Buland Parwaz Himmaton Ki Rasayi Nahi Aur Na Aqal O Fehm Ki Quwwatain Ussay Paa Sakti Hain, Woh Aisa Awwal Hai Ke Jiss Ki Na Koi Ibteda Hai Ke Mehdood Ho Jaye Aur Na Koi Uss Ka Aakhir Ke Woh Wahan Tak Phonch Ker Khatam Ho Jaye.