Tamam Hamad Uss Allah Ke Liye Hai Jo Fayedon Aur Ataayon Ke Roknay Se Maaldar Nahi Ho Jaata Aur Jo Ataa Se Kabhi Aajiz O Qasir Nahi Hota.